Konfront Boost

Støtte til den lette og moderate indsats.

Konfront Boost er målrettet arbejdet på trin 1 og trin 2 til fagpersoner, der arbejder med den lette og moderate trivselsindsats i grupper og på individuelt plan.

I Konfront Boost har vi samlet materiale, der er dækkende inden for de generelle udfordringer, og der findes indhold til både børn, unge og voksne.

Med Konfront Boost kan du nemt booste trivslen i klassen eller i en gruppe, men også på et individuelt plan gennem samtaler med et barn, en ung eller voksen, som for eksempel udviser tegn på begyndende skolefravær eller udpræget bekymring.

Vi anbefaler at materialerne i Konfront Boost anvendes i en vekselvirkning mellem en fælles gruppeindsats, understøttet af en individuel indsats overfor dem, der har brug for lidt ekstra støtte. Undersøgelser viser, at det giver langt den bedst effekt i forhold til at øge trivslen.

Konfront Boost henvender sig til eksempelvis AKT-teams, trivselsvejledere, mentorer og i nogen tilfælde klasselærere.

Hør nærmere om, hvordan der arbejdes med materialet fra gruppetrivselsforløbet fra Boost på en specialskole.

Konfront Boost indeholder:

Med Konfront Boost får du også ubegrænset adgang til trivselsskemaer under Konfront Compass.

Trivselsforløb

6 temaer til den tidlige og forebyggende trivselsindsats

Trivselsforløbene er til dig, der vil arbejde tidligt og forebyggende, og det er ideelt, hvis du har med et barn eller ung at gøre, der udviser tidlige tegn på mistrivsel.

Du får adgang til 6 skræddersyede temaforløb, der hjælper dig med at finde ind til kerneproblematikkerne, så du kan yde en målrettet, individuel og effektiv trivselsindsats.

Forløbene er udviklet af psykologer og fageksperter, og er baseret på anerkendte og veldokumenterede metoder.

Fyraftensseminar om Barnets Lov
Forløb under trivselforløb:

I forløbet bekymring lærer man om det at opleve ængstelse og bekymring.

Gennem dialog, opgaver og film introduceres konkrete redskaber, der kan gøre det lettere at håndtere og dæmpe ængstelighed og bekymringer.

I dette forløb lærer man om det at opleve tristhed.

Gennem dialog, opgaver og film introduceres konkrete redskaber, der kan hjælpe en med at håndtere og dæmpe triste tanker.

I dette forløb lærer man om selvværd og metoder, der kan være en hjælp til at opbygge et sundt selvværd.

Gennem dialog, opgaver og film introduceres konkrete redskaber, der kan hjælpe med at forstå sine tanker om og følelser for sig selv.

I dette forløb lærer man om det at have adfærd, der er afledt af stærke følelser såsom irritation eller vrede.

Gennem dialog, opgaver og film introduceres konkrete redskaber til, hvordan man kan arbejde henimod en mere hensigtsmæssig adfærd.

I dette forløb lærer man om det at have vanskeligheder med sin opmærksomhed.

Gennem dialog, opgaver og film introduceres konkrete redskaber, der kan hjælpe en med at blive bedre til at styre sin opmærksomhed.

I dette forløb lærer man om skolefravær, og hvordan det nogle gange kan opleves som svært at tage i skole.

Gennem dialog, opgaver og film introduceres konkrete redskaber, der kan hjælpe med at øge tilstedeværelse i skolen.

Gruppetrivsel

4 forløb målrettet gruppefælleskaber

Modig, Fokus, Styrker, Sammen

Gruppetrivsel er til dig, der vil styrke fællesskabet og øge den mentale trivsel i klassen eller i en gruppe.

Gruppetrivsel er målrettet gruppefællesskaber og udviklet som en tidlig indsats, der skal forebygge mental mistrivsel.

Når trivselsindsatsen sker samlet i klassen, eller i en gruppe, skabes der et fundament, så gruppen i fremtiden bliver bedre til, på egen hånd, at løse de udfordringer, de oplever.

Vi anbefaler, at trivselsindsatsen sker i et godt og trygt miljø og inden udfordringerne griber om sig.

Materialet henvender sig primært til elever fra 10 år.

Trivsel i læirngsrummet

Forløbenes opbygning

Materialet og øvelserne i hvert forløb er inddelt i kategorierne tavlegulv og bord.

Øvelser ved tavlen kan blandt andet være en fremlæggelse, en quiz eller at se en video.

gulvet kan de lave rollespil, quiz med forskellige makkere eller gruppefremlæggelser med mere.

øvelser bord ikon

Ved bordet kan deltagerne have gruppesnakke, lytteøvelser eller arbejde selvstændigt.

Fagligt indhold

Materialet består af en serie undervisningsforløb, der tager fat på forskellige temaer, der kan være svære at tale om, men som også er svære at håndtere alene.

Temaerne hedder Modig, Fokus, Styrker og Sammen, og forløbene tager dig og gruppen gennem øvelser, aktiviteter, videoer og illustrationer, som kan øge elevernes forståelse af egen og andres adfærd.

I fællesskab bliver eleverne klogere på:

  • De forskellige temaer og mentale udfordringer.
  • Hvordan ens egen adfærd påvirker andre, og hvordan andres adfærd påvirker en selv.
  • Strategier og teknikker til at håndtere situationer, når uro, tristhed eller kommunikation er udfordrende.

Gruppetrivsel er et materiale, som du kan bruge direkte i din undervisning og som kun kræver lidt forberedelse.

Materialet opkvalificerer og klæder dig, som fagperson, på med den relevante specialpædagogiske viden.

Materialet indeholder nemlig teori, vejledning og ekstra ressourcer, så alle faglige forudsætninger for en praktisk og varieret trivselsindsats er til stede.

Materiale til at arbejde med trivsel i grupper og klasser har været efterspurgt, når vi har været ude på skolerne.

Trivselsforløbene er som noget nyt er målrettet grupper og klassefællesskaber, og fordi det kan kræve mod at tale om mentale udfordringer.

Formålet er at styrke fællesskabet ved at øge den mentale trivsel i klassen, og ved at gribe tidligt og forebyggende ind, så mentale udfordringer ikke vokser sig større og bliver mere krævende.

Gruppetrivsel kan med fordel kombineres med individuelle trivselsindsatser, hvor én-til-én-samtaler og gruppeforløb kan understøtte og supplere hinanden for at styrke den helhedsorienterede indsats.

Forløbets formål er, at man sammen opnår viden om ængstelighed og bekymring.

Man bliver opmærksom på egne og andres tanker og følelser og lærer strategier og teknikker til at håndtere ængstelighed og bekymringer.

Forløbets formål er at opnå viden om indre og ydre uro og blive bedre til at skabe fokus.

Man bliver opmærksom på egne og andres udfordringer og gode egenskaber og får strategier for at håndtere situationer, hvor ens egen eller andres uro er en udfordring.

Forløbets formål er, at man sammen opnår viden om selvværd, triste tanker og følelser.

Man bliver opmærksom på egne og andres styrker, og lærer strategier, der kan hjælpe en med at håndtere triste tanker og med at opbygge et sundt selvværd.

Forløbets formål er, at man sammen opnår viden om kommunikation og relationer.

Man bliver opmærksom på, hvordan vi kommunikerer og hvordan det kan påvirke en selv og andre. Man introduceres til assertiv kommunikation og strategier til at forebygge eller reducere mobning.

Yoga og meditation

Skab et endnu bedre rum for læring

Vi tilbyder et nyt, digitalt lydunivers, der indeholder fysiske og mentale øvelser, som er inspireret af yoga og meditation.

Forløbet indeholder guidede yogaøvelser og meditationer af tre minutters varighed, som er designet til at skabe ro og lærings-parathed i en gruppe eller i klasserummet.

Der er både guidede åndedræts-, bevægelses- og koncentrationsøvelser, som bidrager til deltagerens trivsel, engagement, og i sidste ende til bedre læring.

Med Yoga og Meditation kan du tilbyde nogle kvalificerede pauser, der hjælper dine elever med at:

  • Finde ro og dermed kunne bevare fokus.
  • “Mærke” sig selv.
  • Forebygge og styre stress.

Men det er ikke kun eleverne, der har brug for ro og flere pauser.
Har du eller en kollega selv behov for en pause, så tag en Yoga og Meditation udviklet specielt til de større elever og voksne.

I kan bruge Yoga og Meditation, når I trænger til ro, fokus og parathed, for eksempel før en time, et forældremøde eller en skolehjemsamtale.

Yoga og Meditation er fleksibelt og kan bruges, så det passer ind i skoledagen. Der er ingen krav til dig som underviser og kræver ingen måtter eller andre redskaber.

Du starter simpelthen bare lydfilen og lader musikken og stemmen guide jer mens i sidder ved bordet eller hvor det passer bedst.

Yoga og Meditation er udviklet af et stærkt team af yogainstruktører, musikere, lydeksperter og konceptudviklere.

Franciska Valstorp Cortsen driver Yoga og Meditation med en vision om at bidrage med nye vaner til næste generation og ikke mindst til vores skolesystem.

Yoga og Meditation er testet på flere end 1.000 elever på forskellige klasse- og alderstrin, situationer og tidspunkter og er allerede nu anvendt på over 800 skoler. Vi har ligeledes testet på elever med forskellige forudsætninger.

Yoga og Meditation er altså et professionelt og testet produkt, der samtidig har fået gode tilbagemeldinger fra lærere, pædagoger og AKT’ere.

Bliv kontaktet af én fra Konfront og få hjælp til at komme i gang med Konfront.
Sammen kan vi bekæmpe mistrivsel.